Forskning

Forskningsprofil

Jeg beskæftiger mig med transnational samtidshistorie i en vestlig sammenhæng med globale afstikkere. Min forskning belyser fænomener, forestillinger og aktører i gråzonen mellem det nationale og internationale, staten og civilsamfundet, i den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling af især de euro-atlantiske samfund. I centrum for mine undersøgelser står statslig-private netværks bidrag til global regeringsførelse, uformelt diplomati og kulturudveksling, herunder eliter, kunstnere og intellektuelle, arbejderbevægelsen og kristne kirker. Som oftest i konteksten af Den kolde krig, Marshallplanen, amerikanisering og anti-kommunisme, samt afkolonisering.


Congress for Cultural Freedom og kulturens kolde krig i Skandinavien, 1950-1967

I en situation hvor demokratiet er udfordret af efterretningstjenester, techgiganter og specialisters hidtil usete evner til at manipulere den offentlige mening, undersøger jeg i min nuværende forskning et historisk fortilfælde, Congress for Cultural Freedom, der i perioden 1950-1967, med støtte fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA, påvirkede kulturlivet direkte i mere end 30 lande verden over. Kongressen samlede førende forfattere, kunstnere og filosoffer, bl.a. Arthur Koestler, Nicolas Nabokov og Bertrand Russell. Projektet fokuserer på kongressens underbelyste aktiviteter i Skandinavien, herunder Selskabet for Frihed og Kultur i Danmark der var medudgiver af det førende kulturtidsskrift Perspektiv. Selskabet var tidligt ledet af den forhenværende modstandsmand Arne Sejr, senere af Jørgen Schleimann der blev en særdeles indflydelsesrig skikkelse i den danske medieverden. Projektet fremdrager ny viden fra tidligere utilgængelige kilder og vil formidle resultaterne til offentligheden gennem udgivelsen af artikler og andet, en monografi i 2026 på Gads forlag, samt en udstilling samme år på Ovengader - Institut for samtidskunst.


Første Verdenskrig: Kampen for neutralitet

I 2017-19 var jeg ansat som postdoc i det kollektive forskningsprojekt Kampen om maden 1914-1918. Projektet handlede om hvordan Danmark under Første Verdenskrig balancerede sin neutralitetspolitik gennem handel med fødevarer, men også hvordan organiseringen og administreringen af især madproduktionen og -distributionen gav impulser til skabelsen af velfærdsstaten. Mit delprojekt, Kampen for neutralitet, fokuserede på hvordan toppen af erhvervslivet blev en vigtig aktør i det danske udenrigsdiplomati og mundede ud i forskellige formidlingsprodukter. Projektet var ledet af Henriette Buus, ph.d. og museumsleder v. Greve Museum/Mosede Fort.


De kristne kirker, Den kolde krig og afkoloniseringen

I perioden 2014-2017 var jeg ansat som postdoc ved Københavns Universitet. De kristne kirkers rolle i international diplomati under Den Kolde Krig stod i centrum for mit forskningsprojekt. Jeg undersøgte særligt Kirkernes Verdensråds - især dets Commission for the Chruches on International Affairs - bidrag til europæisk afspænding under Den Kolde Krig i perioden 1945-1975 og har siden knytte disse udviklinger sammen med den omfattende afkolonisering i det globale syd. Forskningen var muliggjort af et stipendium fra Carlsberfondet. Publiceringen af resultaterne er en del af et kommende, internationalt standardværk i fem bind om den økumeniske bevægelses historie, udgivet på engelsk og italiensk. Udgivelsen har været forsinket på grund af covid-pandemien og andet, men mit bidrag forventes udgivet i 2024.

Vatican


Ph.d.-afhandling

Den Trilaterale Kommission blev dannet i 1973 af finansmanden David Rockefeller og udgør et elitenetværk af topfolk i politik, erhvervsliv, finansverden, medier og forskning - fra Nordamerika, Vesteuropa og Japan. Som den første forsker fik jeg i 2011 adgang til kommissionens centrale arkiv og i 2013 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling, The Trilateral Commission. The Global Dawn of Informal Elite Governance and Diplomacy, 1972-1982, om kommissionens tidlige virke. Afhandlingen fokuserer på kommissionens betydning for hvorledes vi forstår regeringsførelse og diplomati i moderne demokratier. Afhandlingen blev til som en del af forskningsprojektet "Epokeskiftets årti: Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskurs og magt i ’de lange 70’ere’," ledet af prof. dr. phil Poul Villaume. I 2016 blev afhandlingen udgivet i bogform på forlaget Routledge med titlen: The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Elite Diplomacy, 1972-1982. Endvidere tilteldte Cambridge University Press og The Transatlantic Studies Association værket prisen som årets bog i 2016 om transatlantiske forhold. Læs mere om udgivelsen her.  

Dino PHD Bøg

- Afhandlingen kan rekvireres via Det Kongelige Bibliotek.

 


Specialeafhandling

Den kolde krig var i høj grad en ideologisk konflikt, en kamp om sindene. De to supermagter, USA og USSR, forsøgte bl.a. at vinde de europæiske befolkninger for deres respektive samfundsmodeller. Især forsøgte de at influere arbejderbevægelsen og det segment som amerikanerne benævnte ”the Non-Communist Left”. Specialet undersøger hvorledes amerikanerne (både myndigheder og fagbevægelse) via Marshall-hjælpen påvirkede den danske fagbevægelse. Hvorledes den internationale fagbevægelse blev splittet og danskerne blev knyttet til amerikanerne. Herunder hvorledes 150 danskere blev inviteret til USA for at blive undervist i produktivitet og ”the American way of life”, samt hvorledes amerikanerne påvirkede dansk arbejderbevægelse ved hjælp af propaganda.

Dino Knudsen bøg - Marshal Plan

 

- Specialet blev afleveret og bedømt i 2008. Det blev udgivet i udvidet og redigeret form på Museum Tusculanums Forlag, januar 2011.

 

 

Powered by Crably ® Terms of UsePrivacy Policy